เทศบาลตำบลเมืองชุม
  สมาชิกสภา
นายบุญศรี สุวรรณประภา
ประธานสภาเทศบาล
นายปัญญา เป็งเรือน
รองประธานสภา
นายทองอินทร์ ปินตา
สท เขต 1
นายปฐมพงษ์ วงค์อิ่น
สท เขต 1
นายมีชัย นิวงค์
สท เขต 1
นายวิโรจน์ เกษนาวา
สท เขต 1
นายสมศักดิ์ คำสุหล้า
สท เขต 1
นายกิตติ พวงอินใจ
สท เขต 2
นายชินกร จันทร์สุริยะ
สท เขต 2
นายถวิล ราชคม
สท เขต 2
นายศิลป์ ปินใจ
สท เขต 2
นายสวาท อุประ
สท เขต 2

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883