เทศบาลตำบลเมืองชุม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
บทนำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883