เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข้อบัญญัติเทศบาล
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558
เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2558
เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบัญญัติ เรื่อง การใช้บริการสุสานและฌาปนสถาน เทศบาลตำบลเมืองชุม พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2557 ทต.เมืองชุม
เทศบัญญัติลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2557
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหาร ทต.เมืองชุม
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883