เทศบาลตำบลเมืองชุม
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี ๒๕๕๘
รายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2558
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883