เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ผู้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุตำบลเมืองชุม
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883