เทศบาลตำบลเมืองชุม
  หมู่ที่ 2 บ้านเวียงแก้ว
หมู่ที่ 2 บ้านเวียงแก้ว
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883