เทศบาลตำบลเมืองชุม
  แผนที่ตำบล
แผนที่แสดงเขตการปกครอง
แผนที่สำนักงานเทศบาล
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883