เทศบาลตำบลเมืองชุม
  หมู่ที่ 3 บ้านเวียงทอง
หมู่ที่ 3 บ้านเวียงทอง
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883