เทศบาลตำบลเมืองชุม
  หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญ
หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญ
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883