เทศบาลตำบลเมืองชุม
  หมู่ที่ 8 บ้านยกเจริญ
หมู่ที่ 8 บ้านยกเจริญ
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883