เทศบาลตำบลเมืองชุม
  หมู่ที่ 10 บ้านดอนมูล
หมู่ที่ 10 บ้านดอนมูล
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883