เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของพนักงาน
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2535
ระเบียบวาระการประชุม การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
อัตราสวัสดิการเล่าเรียนบุตร
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883