เทศบาลตำบลเมืองชุม




  แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
คำสั่ง กก.ปรับลดขั้นตอน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลเมืองชุม แก้ไข
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ 2559
กระบวนงานบริการตามภารกิจ ของ ทต.เมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2559
คำสั่งที่ 276/2558 ลว. 1 ตุลาคม 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานฯ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่องการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานฯ
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883