เทศบาลตำบลเมืองชุม
  สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
คำสั่งศูนย์รับคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
แบบขอรับการสงเคราะห์
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883