เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ประมวลจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมการเมือง ฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมการเมือง ฝ่ายสภา
ประมวลจริยธรรมการเมืองข้าราชการ ทต.เมืองชุม
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883