เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวสารกิจการสภา
ขอส่งประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2560 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560
การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560
ขอเชิญ และประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560
ขอส่งประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี 2560 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560
ขอส่งประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี 2560 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560 (กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ ผอ.รร.เวียงแก้ววิทยา/ผอ.รพสต.เมืองชุม/ผอ.รพสต.บ้านดอน
การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560
ขอเชิญ และประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883