เทศบาลตำบลเมืองชุม
  คู่มือประชาชน
การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2560
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883