เทศบาลตำบลเมืองชุม
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
คู่มือการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลผู้สูงอายุ
คำสั่งศูนย์รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883