เทศบาลตำบลเมืองชุม
  สวัสดิการผู้พิการ
คำสั่งศูนย์รับขึ้นทะเบียนผู้พิการ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยคนพิการ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลผู้พิการ
คุณสมบัติของผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883