เทศบาลตำบลเมืองชุม
  กองคลัง
อำนาจหน้าที่ส่วนการคลัง
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883