เทศบาลตำบลเมืองชุม
  กองช่าง
อำนาจหน้าที่ส่วนโยธา
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883