เทศบาลตำบลเมืองชุม
  กองการศึกษา ฯ
อำนาจหน้าที่ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883