เทศบาลตำบลเมืองชุม
  กองช่าง
นายอาคม กันทะสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายมณเทียร ศรีสุวรรณ์
นายช่างโยธา
นายยุทธพงษ์ กาบแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพิมพ์พิมาย ดีทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883