เทศบาลตำบลเมืองชุม




  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ประจำปี พ.ศ.2561-2564


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง  การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) ประจำปี 2561 - 2564

                      สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจที่ดินเพื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งที่มีบ้านตั้งอยู่ ที่นา  ที่ทำการเกษตรกรรม  ที่ให้เช่า  ได้ทราบว่ามีที่ดินแปลงใดอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่และให้ทำการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในรอบระยะเวลา ๔ ปี

          ดังนั้น  จึงขอแจ้งให้ท่านเจ้าของที่ดิน  หรือผู้รับมอบอำนาจทำการชี้เขตเพื่อแจ้งจำนวนเนื้อที่ที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อ      เจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อเจ้าพนักงานประเมิน  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งนี้จะดำเนินการสำรวจและรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ตั้งแต่บัดนี้  ถึงสิ้นเดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๐ โดยใช้เอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการดังนี้

           ๑.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน)

           ๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน)

           ๓.  สำเนาโฉนดที่ดิน , นส.๓

           ๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)

           ๕.  หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน 

               ***ใช้สำหรับเจ้าของที่ดินที่ไม่สามารถมาทำการยื่นเรื่องต่อเจ้าพนักงานสำรวจ

                       ให้นำใบมอบอำนาจมาด้วย***

            อย่าลืม !!! หากที่ดินเดิมของท่านมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ดิน,โอนสิทธิ์,ขาย, เปลี่ยนมือ  ขอให้ท่านแจ้งต่อเจ้าพนักงานประเมิน งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  ในวันและเวลาราชการ  โทรศัพท์ 053-662883 ,053-768461 ต่อ 2

( เข้าชมทั้งสิ้น 594 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคเอดส์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ประจำปี พ.ศ.2561-2564
จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี ฉบับที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883