เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ปลัดเทศบาล
นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช
ปลัดเทศบาล
นายธนูศักดิ์ อุดแตน
รองปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883