เทศบาลตำบลเมืองชุม
  กองคลัง
นางประภาศรี อนาวัน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนิตยา บุญภา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวสุนิดา บุญกัณท์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาววีรภัทรา ผิดชอบ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวพิชชาภา พัฒน์โกฎิ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวรัตนาวรรณ์ อาโน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสันติ พุทธปัญญา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883