เทศบาลตำบลเมืองชุม
  กองการศึกษา
นายธนูศักดิ์ อุดแตน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้ากองการศึกษา
นางสาวอารมณ์ สอนเตจา
พนักงานครูเทศบาล
นางสาวอุบลวรรณ เก่งหล่อ
พนักงานครูเทศบาล
นางศรีจันทร์ หมื่นสม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศุภาพร ขรวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุกันนา ยาวิราช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุวิมล เพียรงาม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวแสงรวม ไชยชมภู
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายสันติศักดิ์ สวาพิทักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสุพรรณี สิทธิยศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสมจิตร โพธิกัน
คนสวน
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883