เทศบาลตำบลเมืองชุม
  สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายมานิต สินสมุทร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรุ่งนภา แสนเมืองมา
บุคลากร
นางสาวพนอจิตต์ ธรรมโถ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาววารุณี ดีโลก
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธนาวิทญ์ ตุ้ยวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเยาวลักษณ์ กาจินะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธนาวุธ ปาละ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมยศ เพ็งไสย
พนักงานจ้างทั่วไป
นางวรุณยุพา ปงรังษี
แม่บ้าน
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883