เทศบาลตำบลเมืองชุม
  สมัยสามัญที่ 1 / 2558


1.หนังสือส่งประกาศเรียกประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2558 ให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น
2.หนังสือส่งประกาศเรียกประชุมฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1-2558 ให้แก่กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3.หนังสือนัดประชุมสมาชิก และคณะผู้บริหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2558
4.หนังสือขอเชิญและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ ให้กับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
5.หนังสือส่งประกาศรายงานการประชุมสภาฯ ให้กับคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา
6.หนังสือส่งประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2558 ให้กับคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา
7.หนังสือส่งประกาศรายงานการประชุมสภาฯ ให้กับกำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
8.หนังสือส่งประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2558ให้กับกำนัน,ผู้ใหญ่่บ้านและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
9.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2558
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883