เทศบาลตำบลเมืองชุม
  สมัยสามัญที่ 4-2558 ครั้งที่ 1‏


1.หนังสือส่งประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4-2558 ครั้งที่ 1 ให้กับคณะผู้บิรหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2.หนังสือส่งประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4-2558 ครั้งที่ 1 ให้กับกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3.หนังสือนัดประชุมสภาให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
4. หนังสือขอเชิญ และประชาสัมพันธ์การประชุม ให้กับกำนัน, ผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
5.หนังสือส่งรายงานการประชุมสภา ให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
6.หนังสือส่งรายงานการประชุมสภา ให้กับกำนัน, ผุ้ใหญ่บ้าน
7. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4-2558 ครั้งที่ 1
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883