เทศบาลตำบลเมืองชุม
  สมัยสามัญที่ 4-2558 ครั้งที่ 2


1.หนังสือนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4-2558 ครัง้ที่ 2 ให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2.หนังสือขอเชิญและประชาสัมพันธ์การประชุมสภา ให้กับกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3.หนังสือส่งรายงานการประชุมสภา ให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
4.หนังสือส่งรายงานการประชุมสภา ให้กับกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
5.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4-2558 ครั้งที่ 2
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883